O vaše starosti
se vám postaráme

Čím se zabýváme

1/ Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebyto-

     vými prostorami /garáže, ateliery/, na správě a provozu bytů a na ostatním majetku

     družstva.

2/ Předmětem činnosti družstva je zejména :

      a/  činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v

          aa/ organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných

                domků a nebytových prostor,

          ab/  provádění popř. zajišťování údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytových

                a nebytových objektů,

          ac/  zajišťování a plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor,

          ad/  přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných

                smluv,

 

      b/  činnost za účelem podnikání spočívající především v

          ba/  ve správě a údržbě nemovitostí

          bb/  zajišťování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví

                 jiných osob

          bc/  činnost účetních poradců, vedení účetnictví                                                              

          bd/  v činnosti realitní kanceláře

 

3/  Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem, pokud si k jejich

     vykonávání opatří příslušné oprávnění. Činnosti, při nichž majetková účast družstva

     přesahuje 1 milión Kč, podléhají schválení shromáždění delegátů.